Regulamin

Regulamin

 

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Tkaninyszczygiel.pl z siedzibą w Chełmcu przy ul. Łącznej 2b, wpisanym do rejestru przedsiębiorców CEIDG. Regulamin określa zasady składania zamówień i zawierania umowy sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

Słownik pojęć:

 

 1. Kupujący – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), a także osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na zawarcie umowy; osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu Tkaninyszczygiel.pl .
 2. Sprzedawca – Sklep Tkaninyszczygiel.pl.
 3. Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady korzystania ze Sklepu Tkaninyszczygiel.pl zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 4. Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sklepem Tkaninyszczygiel.pl, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.
 5. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu Tkaninyszczygiel.pl, za pomocą, którego Kupujący składa zamówienie (z opcją rejestracji lub bez).
 6. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 

II Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin niniejszy określa w szczególności rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Właścicielem Sklepu Tkaninyszczygiel.pl firma:
  ZPUH Szczygieł Grzegorz, ul. Łączna 2, 33-395 Chełmiec, NIP: 7341208053
  Siedziba Sprzedawcy / adres korespondencyjny


  Dane kontaktowe:
  e-mail: tkaninyszczygiel@gmail.com
  tel. (+48)  606 83 09 23 , 660 515 847
 3. Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawia faktury VAT.
 4. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany cen produktów, wycofywania ich ze sprzedaży lub wprowadzania nowych, z tym, że wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.
 5. Sprzedawca ma prawo przesyłać informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej za zgodą Kupującego. Kupujący wyraża zgodę poprzez wybór odpowiedniej opcji podczas rejestracji lub podczas zapisu na otrzymywanie newsletter 'a. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 6. Treść umowy sprzedaży jest zgodna z postanowieniami Regulaminu.
 7. Informacje o aktualnych promocjach w Sklepie Tkaninyszczygiel.pl dostępne są w zakładce "Promocje".

 

III Ogólne zasady korzystania ze Sklepu tkaninyszczygiel.pl

 

 1. Kupujący może w każdej chwili pobrać, przechowywać i odtwarzać niniejszy Regulamin, który jest dostępny na stronie Sklepu Tkaninyszczygiel.pl na stronie głównej.
 2. Korzystanie ze Sklepu Tkaninyszczygiel.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący wymagań technicznych dotyczących przeglądarki internetowej oraz odpowiedniej rozdzielczości ekranu. Kupujący powinien również dysponować odpowiednim sprzętem komputerowym, mającym połączenie z siecią Internet, jak również posiadać adres poczty elektronicznej, na który Sprzedawca będzie mógł przesłać wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
 3. Kupujący ma obowiązek powstrzymać się przed przesyłaniem treści o charakterze bezprawnym, jak również podejmowaniem działań mogących wywołać zakłócenia w zakresie funkcjonowania Sklepu Tkaninyszczygiel.pl.
 4. Przez przesyłanie treści o charakterze bezprawnym należy rozumieć w szczególności dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, jak również rozsyłanie w ramach Sklepu Tkaninyszczygiel.pl niezamówionej informacji handlowej (spam).
 5. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Sklepu Tkaninyszczygiel.pl w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony internetowej Tkaninyszczygiel.pl i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich zgłaszanych przez Kupującego nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
 7. Kupujący, który chce zawiadomić Sprzedawcę o zaistniałych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej Tkaninyszczygiel.pl powinien wysłać w tym celu wiadomość elektroniczną na adres e-mail: tkaninyszczygiel@gmail.com, podając przy tym rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do powiadomienia o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu strony internetowej Tkaninyszczygiel.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego otrzymania.

 

IV Realizacja zamówień

 

 1. Zawartość strony internetowej Tkaninyszczygiel.pl stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Tkaninyszczygiel.pl
 3. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
  adres e-mail:tkaninyszczygiel@gmail.com
  tel. (+48) 606 883 0923, +48 660 515 847
 4. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w punkcie poprzednim, pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.
 5. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. IV 2 i 3., powinien podać:
  - nazwę, rozmiar i ilość produktów;
  - imię i nazwisko odbiorcy;
  - dokładny adres dostawy;
  - numer telefonu kontaktowego;
  - adres e-mail zamawiającego.
 6. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Tkaninyszczygiel.pl niezbędne jest: wskazanie zamawianych produktów i ich ilości; wybór formy płatności za towar oraz sposobu jego dostawy, właściwe wypełnienie formularza, akceptacja Regulaminu (kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty") oraz wysłanie formularza do Sprzedawcy.
 7. Złożone przez Kupującego zamówienie nie stanowi zawarcia umowy między Sprzedawcą i Kupującym.
 8. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość zwrotną (e-mail) z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą odebrania przez
 9. Kupującego tej informacji dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
 10. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
  jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
  cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
  formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
  sposób płatności;
  informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
  informację o prawie do rękojmi;
 11. Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia przez Sklep dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
 12. Termin realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) wynosi standardowo 3- 4 dni roboczych licząc od dnia, o którym mowa w punkcie poprzednim. Termin realizacji podany jest również przy opisie każdego produktu.
 13. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego złożenia, a po zawarciu umowy – do czasu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę - poprzez kontakt wskazany w pkt. II 2.
 14. Kupujący może sprawdzić stan dostępności każdego produktu przy jego opisie.
 15. Kupujący, który dokonał rejestracji na stronie internetowej Tkaninyszczygiel.pl przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim kontem. W ramach konta Kupujący może zarządzać swoimi danymi. Kupujący nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła do konta osobom trzecim.

 

V Zasady zapłaty oraz formy płatności

 

 1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki (cena brutto).
 2. Wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.
 3. Dostępne są następujące formy płatności:
  płatność przy odbiorze (za pobraniem, gotówką przy odbiorze),
  przelew bankowy – nr konta: PL 73 1240 4748 1111 0010 9235 6626

 

VI Warunki dostawy

 

 1. Dostawa zamówionych produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego podczas zawarcia umowy.
 2. Dostawa realizowana jest przez przewoźników: DHL, DPD, UPS i operatora Paczkomaty InPost.
 3. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy:
 4. Informacja o koszcie dostawy jest dostępna w trakcie składania zamówienia na stronie internetowej Sprzedawcy. W przypadku większej wagi przesyłki koszt dostawy zostanie ustalony indywidualnie jeszcze przed zawarciem umowy między Sprzedawcą i Kupującym.
 5. Termin dostawy nie może przekroczyć 30 dni, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.
 6. Wydanie przesyłki przewoźnikowi następuje w terminie wskazanym w pkt. VI.8. Termin otrzymania przesyłki to termin realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) + przewidywany czas dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania przesyłki odpowiednio zabezpieczonej przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
 7. Termin dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych (przewoźnicy) lub od 1 do 3 dni roboczych (Poczta Polska) licząc od dnia wydania przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi/operatorowi.
 8. Z chwilą odebrania przesyłki na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary z nią związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów.
 9. W przypadku stwierdzenia przed wydaniem przesyłki, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ustala niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Kupujący może zażądać sporządzenia takiego protokołu, gdy stwierdzi, że przesyłka jest naruszona. Taka procedura nie ma wpływu na tryb postępowania reklamacyjnego, jednakże może umożliwić Sprzedawcy sprawniejsze jego przeprowadzenie.
 10. Kupujący powinien zbadać przesyłkę w czasie odbioru. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie przesyłki, proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika/operatora.
 11. Przesyłki realizowane przez przewoźników są ubezpieczone.
 12. Kupujący ma również możliwość skorzystania z opcji odbioru osobistego pod adresem siedziby Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący wybrał tę formę odbioru zamówionych produktów, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje go drogą elektroniczną o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru.

 

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu, jako Konsumenci.

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy:
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ZPUH Szczygieł Grzegorz 33-395 Chełmiec ul. Łączna 2b
 3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

  świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

VII Prawo Konsumenta do reklamacji

 

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
 2. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 3. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 6. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
 7. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 8. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

 

VIII Postanowienia końcowe

 

Zdjęcia produktów, które zostały zamieszczone na stronie Sklepu Tkaninyszczygiel.pl podlegają ochronie na podstawie właściwych przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej (Dz.U. z 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.).

Z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca przetwarza dane osobowe w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego.

Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną wraz polityką przechowywania danych informatycznych, które są przetwarzane do celów przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub naliczania opłat za te usługi zostały określone w Polityce Prywatności, udostępnionej na stronie Sklepu Tkaninyszczygiel.pl.

W przypadku sporów powstałych między Sprzedawcą i Kupującym, który jest konsumentem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie właściwości sądu. W pozostałych przypadkach, tzn., gdy stroną umowy nie jest konsument, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych z zwartej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Prawem właściwym jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Jeżeli kupującym NIE jest konsumentem, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 

 

 

 

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Wygląd i treści > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl